برای مطالعه

by mfmonfared

دوستان گرانقدر،

 دربارۀ داستان ضحاک و فریدون، از پرتال جامع علوم انسانی چند مقاله گرفته و در وبلاگ قرار داده ام. اگر فرصتی داشتید، برای آشنایی بیشتر با ابعاد وزوایای این داستان می توانید به سراغ این مقاله ها بروید. چند لینک را هم پیشکش می کنم که می تواند زبده ای از این داستان را در اختیارتان قرار دهد.

http://honarvaadab.persianblog.ir/post/10/

http://persiangfx.com/weblinks/2010/06/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D8%8C-%D8%B6%D8%AD%D8%A7%DA%A9-%D9%88-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C.php

 

http://www.jongezaman.com/menews_des_pr.php?nid=63&mn=10&yr=2012

با بهترین آرزوها

مهدی منفرد