شاهنامه خوانی زنده برای ورزشکاران ایران – استاد شهرام ناظری

by Alireza Borojerdi

Video of Shahnameh Khani by Shahram Nazeri