Shahnameh-Khani dar Boston

Shahnameh Khani – Shahnameh Ferdowsi

Month: March, 2014

by mfmonfared

سمنگان در نقشۀ امروزین آسیا

سمنگان در نقشۀ امروزین آسیا

مقالۀ هفته

بررسی تطبیقی داستان رستم و سهراب با برخی موارد مشابه در اساطیر جهان

دکتر محمود کمالی

Rostam o Sohrab dar Asatire Jahan

اسطوره ها، یا سرچشمه های مشترکی دارند و یا در فرهنگ های مختلف به شیوه های گوناگون با بن مایه های همانند تکرار شده اند. بن مایه های داستان رستم و سهراب را هم می توان در اسطوره های ملت های دیگر جهان ه یافت. در مقاله ای که به این پست پیوند داده شده است، نویسنده به همسنجی این داستان را با برخی نمونه های همانند در اسطوره های دیگر دنیا پرداخته است.  بر اساس جستجوهای اندک من، این نوشتار در میان آثار خوبی که در این زمینه به زبان فارسی فراهم آمده است جای می گیرد. شایان ذکر است که نویسنده در کتابشناسی پایانی مقاله، بی توجه به شیوه نامۀ متداول در میان پژوهش های فارسی، مآخذ فارسی و لاتین خود را از هم جدا نکرده، مقاله های فارسی را هم با آوانگاری لاتین آورده است و در نگاه نخست این گمان پدید می آید که همۀ مآخذ او غیر فارسی است.

March 30th Session Start Point in the Zahhak Handout

by Alireza Borojerdi

Ba salaam,

Some of our new friends were wondering where we were in the Zahhak’s story. We will start at Page 45 of the handout: ” Dastan-e Fereidoon ba Vakeel-e Zahhak”. We will have a quick summary of the whole story before we begin reading from the handout.

I have attached the handout to this post for reference.

Regards!

Zahhak

Sohrab and Gordafarid – Shahrokh Moshkin Ghalam

by Alireza Borojerdi

رستم و سهراب فاجعۀ برخورد آرمان و عاطفه

by mfmonfared

Doostkhah

tcqvmtotzrnsrftzksazد

جلیل دوستخواه یکی از شاهنامه پژوهان بنام ایران است. مقالۀ او با عنوان “رستم و سهراب: فاجعۀ برخورد آرمان و عاطفه” می تواند نقطۀ آغاز خوبی برای نزدیک شدن به این داستان شاهنامه باشد. در درازای خواندن این داستان، این پرسش که آیا رستم از این حقیقت که سهراب فرزند خود اوست، آگاه بوده است یا نه، یکی از پرسش های مهمی است که ذهن خواننده را درگیر خود می کند. پاسخ دوستخواه به این پرسش”آری”است. با این پاسخ، پرسش دیگری از دل پرسش نخست می جوشد: اگر رستم از این راز آگاه بوده است که سهراب پهلوان فرزند خود اوست، چرا وی را از پای درافکنده و به کام مرگ سپرده است؟ برای یافتن پاسخ این پرسش، مقاله را بخوانید.

An interesting part deleted from Zahhak’s handout

by Alireza Borojerdi

Ba Salaam,

While reading the story of Zahhak in Shahnameh by Dr. Jalal Khaleghi Motlagh, I noticed that the attached part was deleted from the handout we used in our sessions. Although it is not related to the main theme of the story, I thought it might be interesting to know about Fereidoon learning magic and Fereidoon’s brothers trying to kill him. Please refer to Page 40 of the handout for the proper location of the insert. I have attached the deleted part from Shahnameh and the related “Notes on Shahnameh” by Dr. Jalal Khaleghi Motlagh. You can see how the “Yaddashtha …” books can be useful in understanding the text of Shahnameh.

Regards

Fereidoon’s Brothers

Following the blog

by Alireza Borojerdi

Ba salaam and best wishes for the new year.

If you are interested to be informed of the posts on this blog, you can follow it by clicking “Follow” that usually appears at the right bottom corner of the screen (when you go to the site http://www.snameh.com on your computer) and entering your email address. A confirmation email will be sent to you. After you confirm that, you will receive an email every time that there is a new blog or a new comment on a blog.

If you are interested to contribute to this blog, please send an email to arborojerdi@gmail.com. You will then receive an invitation to become a contributor to the blog.

Thank you and Regards

Yaddasht-haye Shahnameh; by Dr. Jalal Khaleghi Motlagh

by Alireza Borojerdi

Salaam Doostan,

Happy Nowruz,

I was able to buy a copy of the book: “Yaddasht-haye Shahnameh Ferdowsi” by Dr. Khaleghi Motlagh from Sherkate Ketab. There are four books in four volumes. They are very useful for what we are doing. I will bring them to our next Session on 3/30. If you have got enough Eidies, I recommend you buy a copy! (That is how I bought them!) Or you can buy the first book that has been published in two volumes to start with.

If you need more info, please let me know.

Regards

هر هفته یک مقاله؛ شادباش نوروزی

by mfmonfared

به نظر می رسد قرار دادن چندین مقاله درپیوند با داستانی که مطالعۀ آن را با هم آغاز می کنیم، کاری درخور نقد باشد (خود مشتمالی!). بایسته است در نوشتاری کوتاه، دربارۀ اهمیت و ارزش هر مقاله نکته ای آورده شود که باتوجه با شمار مقاله ها کار دشواری به نظر می رسد. همچنین، ممکن است شمار مقاله ها از نظر روانی برای دوستان خوشایند نباشد و مطالعۀ آن را کاری دشوار بیابند. از این رو، در روز یکشنبۀ هر هفته یک مقاله دربارۀ داستانی از شاهنامه که در کار مطالعۀ آنیم، در این وبلاگ قرار می دهم.

از آنجا که نشست بعدی ما در سال نو خورشیدی خواهد بود، پیشاپیش با بهره جویی از فرصت، فرارسیدن نوروز، نویدبخش بهار ، شکوفایی و شادمانی را به همۀ دوستان شادباش می گویم و برایتان سالی فرخنده، پربار وآکنده از تمامی خوبی ها آرزو می کنم.

تاریخ روز پایان نظم شاهنامه

by mfmonfared

.Tarikhe Ruze Payane Nazme Shahname

 “تاریخ روز پایان نظم شاهنامه”، نام مقاله ای است از دکتر جلال خالقی مطلق، مصحح آخرین و معتبرترین تصحیح کتاب شاهنامۀ فردوسی که در مجلۀ ایرانشناسی به چاپ رسیده است. اگر چه  پاره ای توضیحات فنی نسخه شناختی مقاله ممکن است برای مخاطب کم حوصله خسته کننده باشد، ولی برای دانستن تاریخ دقیق پایان یافتن نظم  شاهنامه مقاله ای ارزشمند است و مطالعۀ آن را توصیه می کنم.

Lecture by Dr. Monfared at Suffolk University about Nowruz

by Alireza Borojerdi

Salaam Doostan,

Our very own Dr. Monfared will be giving a lecture about Nowruz at Suffolk University on Tuesday March 18, 2014. The flyer for the lecture is attached. Please try to attend.

Regards,

nowruz-Suffolk Univ

Next Shahnameh-Khani Session at Khaneh Iran

by Alireza Borojerdi

Salaam Doostan,

We have been talking to Iranian Association of Boston and Khaneh Iran Management and we agreed to have our sessions at 4th Sunday of each month at Khaneh Iran located at

17 Nichols Ave., Watertown, MA  02472.

Our next session will be from 4:30 pm to 8:00 pm on Sunday, March 30, 2014 at Khaneh Iran. We will continue with the story of Zahhak and after finishing that, we will start the story of Rostam va Sohrab.

The handouts for these stories have been posted in the previous posts. For your convenience, they are added to this post as well.

Hope to see you all in about three weeks.

Zahhak

Rostam va Sohrab