تاریخ روز پایان نظم شاهنامه

by mfmonfared

.Tarikhe Ruze Payane Nazme Shahname

 “تاریخ روز پایان نظم شاهنامه”، نام مقاله ای است از دکتر جلال خالقی مطلق، مصحح آخرین و معتبرترین تصحیح کتاب شاهنامۀ فردوسی که در مجلۀ ایرانشناسی به چاپ رسیده است. اگر چه  پاره ای توضیحات فنی نسخه شناختی مقاله ممکن است برای مخاطب کم حوصله خسته کننده باشد، ولی برای دانستن تاریخ دقیق پایان یافتن نظم  شاهنامه مقاله ای ارزشمند است و مطالعۀ آن را توصیه می کنم.