هر هفته یک مقاله؛ شادباش نوروزی

by mfmonfared

به نظر می رسد قرار دادن چندین مقاله درپیوند با داستانی که مطالعۀ آن را با هم آغاز می کنیم، کاری درخور نقد باشد (خود مشتمالی!). بایسته است در نوشتاری کوتاه، دربارۀ اهمیت و ارزش هر مقاله نکته ای آورده شود که باتوجه با شمار مقاله ها کار دشواری به نظر می رسد. همچنین، ممکن است شمار مقاله ها از نظر روانی برای دوستان خوشایند نباشد و مطالعۀ آن را کاری دشوار بیابند. از این رو، در روز یکشنبۀ هر هفته یک مقاله دربارۀ داستانی از شاهنامه که در کار مطالعۀ آنیم، در این وبلاگ قرار می دهم.

از آنجا که نشست بعدی ما در سال نو خورشیدی خواهد بود، پیشاپیش با بهره جویی از فرصت، فرارسیدن نوروز، نویدبخش بهار ، شکوفایی و شادمانی را به همۀ دوستان شادباش می گویم و برایتان سالی فرخنده، پربار وآکنده از تمامی خوبی ها آرزو می کنم.