رستم و سهراب فاجعۀ برخورد آرمان و عاطفه

by mfmonfared

Doostkhah

tcqvmtotzrnsrftzksazد

جلیل دوستخواه یکی از شاهنامه پژوهان بنام ایران است. مقالۀ او با عنوان “رستم و سهراب: فاجعۀ برخورد آرمان و عاطفه” می تواند نقطۀ آغاز خوبی برای نزدیک شدن به این داستان شاهنامه باشد. در درازای خواندن این داستان، این پرسش که آیا رستم از این حقیقت که سهراب فرزند خود اوست، آگاه بوده است یا نه، یکی از پرسش های مهمی است که ذهن خواننده را درگیر خود می کند. پاسخ دوستخواه به این پرسش”آری”است. با این پاسخ، پرسش دیگری از دل پرسش نخست می جوشد: اگر رستم از این راز آگاه بوده است که سهراب پهلوان فرزند خود اوست، چرا وی را از پای درافکنده و به کام مرگ سپرده است؟ برای یافتن پاسخ این پرسش، مقاله را بخوانید.