سمنگان در نقشۀ امروزین آسیا

by mfmonfared

سمنگان در نقشۀ امروزین آسیا

سمنگان در نقشۀ امروزین آسیا

مقالۀ هفته

بررسی تطبیقی داستان رستم و سهراب با برخی موارد مشابه در اساطیر جهان

دکتر محمود کمالی

Rostam o Sohrab dar Asatire Jahan

اسطوره ها، یا سرچشمه های مشترکی دارند و یا در فرهنگ های مختلف به شیوه های گوناگون با بن مایه های همانند تکرار شده اند. بن مایه های داستان رستم و سهراب را هم می توان در اسطوره های ملت های دیگر جهان ه یافت. در مقاله ای که به این پست پیوند داده شده است، نویسنده به همسنجی این داستان را با برخی نمونه های همانند در اسطوره های دیگر دنیا پرداخته است.  بر اساس جستجوهای اندک من، این نوشتار در میان آثار خوبی که در این زمینه به زبان فارسی فراهم آمده است جای می گیرد. شایان ذکر است که نویسنده در کتابشناسی پایانی مقاله، بی توجه به شیوه نامۀ متداول در میان پژوهش های فارسی، مآخذ فارسی و لاتین خود را از هم جدا نکرده، مقاله های فارسی را هم با آوانگاری لاتین آورده است و در نگاه نخست این گمان پدید می آید که همۀ مآخذ او غیر فارسی است.