نگاهی به تفسیرهای سه گانه بر داستان رستم و سهراب

by mfmonfared

afghanistan-map

 تفسیرهای سه گانه بر داستان رستم و سهراب

این مقاله، متن سخنرانی دکتر بهمن حمیدی دربارۀ داستان رستم و سهراب است. او در صدد است سه دیدگاه موجود درباۀ این داستان را معرفی کند و دربارۀ آن به بحث و بررسی بپردازد. هر چند سخنرانی به نکته ای تازه اشاره دارد، دچار این کاستی است که دربارۀ این دیدگاهها به گونه ای بسنده و قانع کننده توضیح نمی دهد. از میان این سه دیدگاه،  نخستین دیدگاه بسیار بحث برانگیز است و خود تصریح می کند که به دیدگاه نخست گرایش دارد. جای شگفتی است که او در ادامۀ مقاله دربارۀ این دیدگاه سخن دیگری برزبان نمی راند و بیشتر به نقد و نفی دیدگاه سوم اهتمام دارد. ای کاش، او به بیان دلایل خود برای گرایش به گزینۀ نخست توضیح می داد و خواننده یا شنوینده را از سردرگم نمی کرد. به رغم این کاستی آشکار، مقالۀ ارزشمندی است و دوستداران شاهنامه می توانند در آن نکته های مهمی را در پیوند با داستان رزم رستم و سهراب بیابند.