رنج آز: نگاهی دیگر به داستان رستم و سهراب شاهنامه

by mfmonfared

Rostam va Sohrab

Ranje Az

رنج آز: نگاهی دیگر به داستان رستم و سهراب شاهنامه

مقالۀ حاضر نوشتۀ محمد کلباسی است. او یک بار دیگر داستان رستم و سهراب را مرور کرده و در خلال بازخوانی این داستان شگفت، اندیشه های تازه ای ارائه می کند. خواندن مقاله را به دوستداران شاهنامه و دنبال کنندگان داستارستم و سهراب توصیه می کنم.