by mfmonfared

FerdosiStatue

Hme ta Dare Az Rafte Faraz

   همه تا در آز رفته فراز                          به کس بر نشد این در راز باز

این بیت در مقدمۀ داستان رستم و سهراب، بیتی بحث برانگیز است. دشواری و پیچیدگی معنای این بیت مرا بر آن داشت مقاله ای را که آقای ابوالفضل خطیبی در توضیح این بیت نوشته اند در اینجا قرار دهم. خطیبی دیدگاه های گوناگون را یاد کرده و در پایان به بیان تفسیر خود از بیت مورد نظر پرداخته است. او معنای آز در این بیت را “نیاز طبیعی آدمی” دانسته و براین اساس بیت را معنی کرده است. برای آگاهی از تفصیل دیدگاه او این نوشتار را مطالعه کنید.