تحلیل شخصیت در داستان رستم و سهراب

by mfmonfared

Tahlile Shakhsyat

Psychology

یکی از مهمترین شاخه های مطالعات علوم انسانی مطالعات بینارشته ای (Interdisciplinary) است.  در پژوهش های ادبی نوین، پژوهشگران در تحلیل متون ادبی همواره از یاری دانش های دیگری همچون تاریخ، زبانشناسی و روانشناسی  بهره می برند. در نوشتار حاضر (تحلیل شخصیت در داستان رستم و سهراب) که حاصل کوشش یک دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی و همراهی دو تن از استادان اوست، با یک پژوهش بینارشته ای سر و کار داریم. تحلیل روانشناختی شخصیت های داستان رستم و سهراب (رستم، سهراب و کیکاووس) موضوع اصلی این نوشتار است.