اگر تندبادی برآید زکنج

by mfmonfared

toranj_25_20091020_1432126132 (1)

کنج در مقدمۀ داستان رستم و سهراب

 در نشست پیشین شاهنامه خوانی، دربارۀ یکی از ابیات مقدمۀ داستان رستم و سهراب سخن رفت. این مقاله، بحث ها و گمانه های مختلف در این باره را در بر دارد. ضمنا، دربارۀ بررسی تطبیقی داستان رستم و سهراب با موارد مشابه در ادبیات جهان پیشتر مقالۀ دکتر محمود کمالی در اینوبلاگ قرار داده شده است و علاقمندان می توانند، برای آشنایی با آن مبحث مقالۀ مورد اشاره را مطالعه فرمایند.