داستان رستم و سهراب و زیربنای منطقی حکایت در شاهنامه

by mfmonfared

omidsalar

زیربنای منطقی حکایت در شاهنامه

مقالۀ دکتر محمود امید سالار دربارۀ زیربنای منطقی حکایت رستم و سهراب در شاهنامه، یکی از جذاب ترین نوشتارها دربارۀ این داستان است. امید سالار به بررسی جایگاه این داستان در ساختار کلی و منطقی شاهنامۀ فردوسی می پردازد. او با واکاوی این جایگاه ، می پرسد چرا فردوسی در در دیگر جای های شاهنامه چندان سخن و نام سهراب را به میان نیاورده و بدو نپرداخته است. دیدگاه های بدیع و بسیار گیرای امید سالار در پاسخ به این پرسش ارزش چند بار خوانده شدن را هم دارد.