غمنامۀ رستم و سهراب

by mfmonfared

8f7a52b1-4875-4735-afc5-1b33cddca099

noormags-غمنامه_رستم_و_سهراب__تضاد_عشق_و_حماسه-152419_365412

مهدی قریب در مقاله ای دربارۀ داستان رستم و سهراب از تضاد میان عشق و حماسه در این داستان سخن می گوید. خواندن این مقالۀ بسیار ارزشمند را به دوستان توصیه می کنم.