آسیب شناسی سیاسی شهریاری در شاهنامۀ فردوسی

by mfmonfared

Kherad

ASIBSHENASI

مقالۀ حاضر به موضوع خرد در شاهنامۀ فردوسی پرداخته و خرد سیاسی را در این اثر ماندگار واکاوی کرده است. مقالۀ آز و داد: آسیب شناسی شهریاری در شاهنامۀ فردوسی، نوشتۀ دکتر تقی رستموندی، از این منظر، مقاله ای بسیار ارزشمند است.  مولف در این مقاله می کوشد نشان دهد که چگونه فردوسی به یافتن ریشه ها و زمینه های زوال و انتقال قدرت، در دو دوران اسطوره ای و تاریخی و یا دو شهریاری جهانی و کشوری اهتمام ورزیده است. فردوسی در  فرازهای گوناگون شاهنامه، تقابل دو مفهوم آز و داد و نقش آنان در زوال و بقای قدرت شهریاری را نشان داده است. مطالعۀ این مقاله می تواند به درک بهتر یکی از جنبه های مفهوم خرد در شاهنامۀ فردوسی یاری رساند.