مبانی و کارکردهای شهریاری در شاهنامه و اهمیت آن ها درسنجش خرد سیاسی در ایران

by mfmonfared

Kerad

Mabani Va Karkarde Shahryari

 مقالۀ باقر پرهام در بارۀ مبانی و کارکردهای شهریاری در شاهنامه  را باید بارها خواند. نگاه اشرافی نویسنده به کلیت و ماهیت اندیشه سیاسی در شاهنامه و تسلط او بر شاهنامه برای به دست دادن شواهد دیدگاه های خود، از نکات برجستۀ این مقاله است. رفت و آمد های متناوب نویسنده میان خرد سیاسی باستان و اندیشۀ سیاسی امروزین و به دست دادن تصویری نسبتا جامع از منظومۀ فکری فردوسی، به مقاله چهره ای شاخص بخشیده است. پرهام، از صفحۀ صد و ده به بعد، برای یکی از مهمترین پرسش ها دربارۀ داستان رستم و سهراب پاسخی شایسته ارائه کرده است.