شعرهای قلابی در شاهنامۀ فردوسی

by mfmonfared

Gordafarid

Sherhaye Ghollabi dar Shahnameh

 باز شناسی ابیات اصیل شاهنامۀ فردوسی از ابیات افزوده و به تعبیر حسین مسرور، قلابی، هماره یکی از دغدغه های شاهنامه پژوهان بوده است. شاهنامه نیز همچون بسیاری دیگر از متون فارسی، دستخوش دستبرد، افزایش و کاهش، کاتبان و ناکاتبان شده و ابیاتی بدان راه یافته است که گاهی شناخت این افزوده ها، از ابیات اصیل شاهنامه به هیچ عنوان کار ساده ای نیست. حسین مسرور در مقاله ای که پیش رو دارید، کوشیده است برخی ابیات نادرست و افزوده در داستان رستم و سهراب، در بخش رویاریی سهراب و گردآفرید را بازشناسد.