تحلیل داستان رستم و سهراب بر اساس نظریه های روایت شناسی

by mfmonfared

famous-narrative-art-paintings-u2

Revaayatshenasi

روایت شناسی یکی از مباحث نوین و بسیار جذاب در نقد ادبی امروز است. نظریه های روایت شناسی، امروزه برای اسطوره شناسان، مورخان و ادیبان و در مجموع جویندگان هر معرفتی که به گونه ای با روایت سر و کار دارد، از اهمیت بسیار برخوردار است. روایت داستان رستم و سهراب نیز از این منظر در خور نگرش است و نویسندگان این مقاله به این مهم پرداخته اند. مطالعۀ این مقاله زوایای دیگری از داستان رستم و سهراب را روشن خواهد کرد.