رستم از دیدگاه فردوسی در غمنامۀ رستم و سهراب

by mfmonfared

R va S

Rostam az Didgahe Ferdowsi

باز هم داستان رستم و سهراب. آیا تصویری که فردوسی از رستم در داستان رستم و سهراب به دست می دهد، با تصویر رستم در دیگر بخش های شاهنامه متفاوت است؟ اساسا این تصویر چه ویژگی ؟  هایی دارد و چگونه ترسیم شده است؟ مقالۀ دکتر محمد علی سجادی می تواند پاسخی شایسته برای این پرسش ها باشد.