خلاصۀ منثور داستان بیژن و منیژه

by mfmonfared

 

7_bijano

خلاصۀ داستان بیژن و منیژه

برای دوستانی که دوست دارند پیش از شروع مطالعۀ داستان منظوم بیژن و منیژه، خلاصه ای منثور از این داستان را مطالعه کنند و دیدگاهی کلان دربارۀ داستان به دست آورند، این خلاصه را   دردسترس قرار می دهم. پس از مرور وبسایت های گوناگون و دیدن خلاصه های مختلف، این خلاصه را کامل تر و مفید تر یافتم. این کتاب از سایت کتابناک که پایگاه دانلود رایگاه کتاب های الکترونیکی است بارگذاری کرده ام.