داستان بیژن و منیژه

by mfmonfared

brogel_21120000_1

بیژن شاهنامه کیست و نهاد تاریخی او چیست؟

،دوستان عزیز

پس از چند ماه امروز داستان دیگری را آغاز می کنیم. همچون گذشته، هر هفته مقالۀ تازه ای را برای مطالعه در اختیار دوستان قرار خواهم داد. این کار را تاجایی که مقاله ای مرتبط با داستان مورد مطالعه وجود داشته باشد ادامه خواهم داد. به عنوان نخستین مقاله، ترجمۀ فارسی مدخل بیژن از دانشنامۀ ایرانیکا را انتخاب کرده ام. نویسندۀ مقاله دکتر جلال خالقی مطلق است و اطلاعات اساسی مربوط به شخصیت بیژن در شاهنامه و خلاصه گونه ای از داستان بیژن و منیژه در این مقاله آورده شده است