بیژن و منیژه و ویس و رامین

by mfmonfared

آگاه شدن افراسياب از دل باختن بيژن و منيژه بر يكديگر

Bizhan va Manizheh and Vis o Ram

داستان بیژن و منیژه یکی از اثرگذارترین داستان های شاهنامه است. جلال خالقی مطلق ارتباط  میان بیژن و منیژه و ویس و رامین فخرالدین اسعد گرگانی را  بررسی کرده است.