مقایسۀ عنصر طرح یا پیرنگ در منظومۀ بیژن و منیژۀ فردوسی و خسرو و شیرین نظامی

by mfmonfared

timthumb

Tarh Ya Peirang

نویسندگان این مقاله به بررسی بررسی موضوع طرح در دو داستان بیژن و منیژۀ فردوسی و خسرو و شیرین نظامی پرداخته اند. این نوشته در رویکردی تطبیقی نشان می دهد که چگونه عنصر طرح در ساختار داستان فردوسی استوارتر و منسجم تر است. خواندن مقاله می تواند به درک بهتر داستان بیژن و منیژه کمک کند.