بیت های زن ستیزانه در شاهنامه

by mfmonfared

187411_835

Beythaye zansetizaneh

که را در پس پرده دختر بود

اگر تاج دارد بد اختر بود

ابیاتی چنین در شاهنامه سبب شده است برخی فردوسی را شاعری زن ستیز بدانند. ابوالفضل خطیبی در مقاله ای این ابیات را مورد بررسی قرار داده ودر رد زن ستیزی فردوسی دلایلی ارائه کرده است..