بازشناسی کهن الگوها و عناصر نمادین در داستان بیژن و منیژه

by mfmonfared

bizhan va manizheh

Kohan Olgooha Va Anasere Namadin

نقد روانشناختی یکی از متداول ترین و پرطرفدار ترین شاخه های نقد ادبی است. منتقدان ادبی در این گونه نقد از یک نظریۀ روانشناختی برای بررسی و شناخت متن ادبی مورد نظر خود بهره می گیرند. منتقدان ادبی در ایران بیشتر به استفاده از نظریات ادبی یونگ گرایش دارند. مقالۀ حاضر نیز برپایۀ همین گرایش شکل گرفته است. خانم زینب چوقادی زیر نظر استاد راهنمای خود خانم دکتر طیبۀ جعفری در مقاله ای داستان بیژن و منیژه را با تکیه بر دیدگاههای روانشناختی یونگ مورد بررسی قرار داده اند.