هفت زینۀ مهري در هفت خوان بیژن

by mfmonfared

images

Haft Khane Bizhan

در مقالۀ حاضر داستان بیژن و منیژه از منظری هفت خوانی مورد بررسی قرار گرفته و مراحل مختلف سرگذشت بیژن در این داستان در قالب هفت مرحله یا هفت خوان بازخوانی شده است. دکتر قدمعلی سرامی و سیما منصوری این هفت خوان را معادل هفت خوان آیین مهر دانسته اند و به همسنجی این دو هفت خوان پرداخته اند. در کوتاه سخن، دکتر سرامی بر این باور است که بار اساطیری داستان بیژن و منیژه نادیده گرفته شده و چنانکه باید بدان توجه نشده است.