چرا شاهنامه می خوانیم؟

by mfmonfared

دوستان عزیز گروه شاهنامه خوانی

در پاسخ به این پرسش که چرا شاهنامه می خوانیم در وبسایت شخصی خود با عنوان رخداد مطلبی نوشته ام که می توانید آن را در این آدرس اینترنتی بیابید

http://fmonfared.com/Default.aspx