A Poem by Dr. Reza Sadr about Shahnameh Khani Group in Boston – June 7, 2015

by Alireza Borojerdi

Shahnamh Logo copy

درود بر دوستان گرام
دوست ارجمندمان جناب دکتر رضا صدر شعر زیر را بر وزن شاهنامه و در وصف گروه شاهنامه خوانی در بوستون سروده اند.
سپاس از ایشان و آفرین بر ذوق سر شارشان.

به گروه شاهنامه خوانی در بوستون (اسنامه)

ز اسنامه بشنوکنون داستان

برو انجمن كرده بس راستان

سپاهى گران از گوانی سترگ

گسى گشته بر کارزاری بزرگ

یلانی ز اقلیم مسچوستان

شده گرد در قریة بوستان

گوی از بروجرد سردارشان

به نيكوروش نوك پرگارشان

یکی نرم گفتار پندار  نیک

هوشیوار مردی به کردار نیک

چنان گرز صد سنگ گفتار اوی

دلیران برنا گرفتار اوی

به هم آوریده سپاهی گزین

هم از روم و ایران و توران و چین

سپهدارشان منفرد فرد بود

که با شیر شرزه هماورد بود

یلی یکه تاز زبان دری

به نام آوری و به جنگ آوری

سنان زبانش به میدان نظم

تو گویی تهمتن بسیچیده رزم

به خشم و به شمشیر برٌان خویش

گشوده گره های دیوان به نیش

به هنجار و گفتار بس یکه تاز

دمادم دمان، در فرود و فراز

چنان جنگ کردی بدان پهلوی

نیارست دشمن ازو بغنوی

بداده یمین و یسار سپاه

به پیل افکنانى همه فر و جاه

یمین سپه آن مولایی است

یلی کو به میدان تماشایی است

چنان هجمه بر نکته ها می برد

که از نعره اش زهره شان می درد

یسار سپه آن سیمانیا

حکیم خردمند عبرانیا

پر از داستان لب پر از داد روی

ز کعب الخبر برده میدان و گوی

جوانی هم از نسل قارون گرد

شده راهبرشان به  آورد و برد

چو سبلت بجنباند او دشمنش

بلرزد چنان بید در جوشنش

همان بانوى منفرد پر خرد

به حزمی که  در رزم اندر خورد

بدیشان زند رای حکمت بسی

مبادا که کژی نماید کسی

بسا پهلوانان دیگر مدام

بدان خوان معنی به رزم و خرام

بدین کار و پیکار یک بنده نیز

به هنجار گیلان نماید ستیز

چنین است رسم ادب دوستان

که گرد آیدندی در این بوستان

 

شعر بالا را می توانید با صدای خود ایشان از لینک زیر بشنوید.