خوانش بخشی از داستان زال و رودابه در نشست سی و پنجم شاهنامه خوانی توسط دوست عزیزمان آقای رضا صدر که بعد از مدتها توانستند به برنامه بیایند.

by Alireza Borojerdi

خوانش بخشی از داستان زال و رودابه در نشست سی و پنجم شاهنامه خوانی توسط دوست عزیزمان آقای رضا صدر که بعد از مدتها توانستند به برنامه بیایند.